Określili mocne i słabe strony regionu - otoWejherowo.pl
reklama
Aktualności Biznes Kultura

Określili mocne i słabe strony regionu

reklama (Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość)
Określili mocne i słabe strony regionu

Walory przyrodnicze, bliskość trójmiasta, aktywni seniorzy i panie z Kół Gospodyń Wiejskich, a także kultywowanie i dbałość o dorobek kulturalny – m.in. te walory stanowią siłę naszego regionu. Niestety, mamy i słabe strony – to m.in. mała aktywność młodzieży, czy utrudniony transport publiczny.

Stowarzyszenie “Bursztynowy Pasaż” działające m.in. na terenie gminy Wejherowo zaprezentowało analizę SWOT oraz II wersję diagnozy obszaru Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż. Stanowi ona wyjściowy materiał sporządzony na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

reklama

“Ostateczny kształt diagnoza nabierze po stworzeniu całego dokumentu LSR, tak aby była zgodna z wytycznymi dokumentacji konkursowej. Wszystkie otrzymane od Państwa uwagi zostały przeanalizowane, a te które pokazywały zależności i dane, do których był dostęp zostały uwzględnione w prezentowanym dokumencie” – informują autorzy opracowania.

To niezwykle ciekawy dokument, z którego możemy się dowiedzieć, jakie nasz region ma mocne i słabe strony.

Do tych mocnych stron autorzy opracowania zaliczają:

– dużą liczbę aktywnych KGW oraz UTW/klubów seniora,

– wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, dobra lokalizacja gmin na obszarze nadmorskim

– dużą ilość atrakcji turystycznych,

– krzyżowanie się szlaków wodnych z turystycznymi szlakami lądowymi i atrakcjami turystycznymi,

– kultywowanie i dbałość o dorobek kulturalny i dziedzictwo historyczne obszaru,

– korzystne położenie komunikacyjne wzdłuż drogi krajowej nr 6,

– bliskość Trójmiasta,

– dodatni przyrost naturalny,

– wysoki przyrost ilości mieszkań i budynków,

– dynamicznie rosnący udział fotowoltaiki w generacji energii elektrycznej,

– bardzo dobre warunki dla rozwoju energetyki, w tym odnawialnej.

Nie brak w regionie jednak i słabych stron…:

– brak Centrów Usług Społecznych,

– niewielka ilość NGO doświadczonych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

– brak aktywności młodej części społeczeństwa w realizacji wspólnych projektów,

– nieliczne, ciągle takie samo grono mieszkańców gotowych do podjęcia aktywności na rzecz sołectwa i gminy,

-niewystarczający/ standardowy zakres usług świadczonych w turystycznych miejscach noclegowych,

– niewystarczająca dostępność świetlic wiejskich,

– słaba dostępność infrastruktury publicznej dla osób niepełnosprawnych,

– niepewność jutra związana z planami budowy elektrowni jądrowej oraz podział społeczeństwa na zwolenników i przeciwników inwestycji,

– słaba promocja Produktów Tradycyjnych regionu,

– mała liczba gospodarstw agroturystycznych,

– utrudniony transport publiczny,

– ograniczony dostęp do internetu światłowodowego i słaba łączność internetowa,

– mała dostępność usług na obszarze dla osób chorych i niepełnosprawnych (mała mobilność tych osób, trudności/nieopłacalność dojazdu do chorych osób świadczących usługi opiekuńcze w domach),

– przekroczenia standardów jakości powietrza w części obszaru oraz niezadowalający stan wód powierzchniowych.

Z całością opracowania można zapoznać się TUTAJ.

raz

Fot. UM Wejherowo